Regulamin Szkoły Pływania eMski Sport Michał Marcinkowski
§1
Organizatorem szkoleń z zakresu nauki i doskonalenia pływania jest eMski Sport Michał
Marcinkowski z siedzibą 58-400 Kamienna Góra, Ptaszków 13 o numerze NIP 6141613802.
Zajęcia z nauki i doskonalenia pływania odbywają się na basenie SP nr 3 przy ul. Bobrzej 27
we Wrocławiu.
§2
W zajęciach z nauki i doskonalenia pływania mogą brać udział osoby dorosłe, młodzież
szkolna, oraz dzieci od 6 roku życia, których rodzice/opiekunowie prawni potwierdzili brak
przeciwskazań do udziału w zajęciach na pływalni.
Rodzice/opiekunowie prawni biorą pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka
– zalecamy konsultację z lekarzem przed rozpoczęciem kursu.
§3
Zapisów na zajęcia grupowe lub indywidualne dokonuje się poprzez adres e-mail:
info@emskisport.pl, kontakt telefoniczny pod nr tel. : +48 661 953 766 lub +48 691 879 183
lub poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie: emskisport.pl
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zaakceptowanie regulaminu oraz oświadczenie
o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach.
§4
Instruktorzy biorą odpowiedzialność za dzieci podczas prowadzenia zajęć nauki pływania, za
bezpieczeństwo przed i po zajęciach – w szatni oraz na terenie hali basenowej odpowiedzialni
są rodzice/opiekunowie prawni.
§5
Zajęcia grupowe odbywają się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stronie
Organizatora. Czas trwania zajęć 45 minut. Jeden kurs obejmuje zajęcia raz w tygodniu.
§6
Kurs opłacany jest z góry za cały semestr najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem pierwszych
zajęć lub w dwóch ratach według wytycznych:
Semestr I zimowy zajęcia wtorkowe:
RATA I – 340 zł – najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć
RATA II – 340 zł do 10.11.2020
Semestr I zimowy zajęcia czwartkowe:
RATA I – 320 zł najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć
RATA II – 320 zł do 10.11.2020
Semestr II letni zajęcia wtorkowe:
RATA I – 360 zł najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć
RATA II – 360 zł do 10.03.2021
Semestr II letni zajęcia czwartkowe:
RATA I – 340 zł do najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć
RATA II – 340 zł do 10.03.2021
W przypadku, kiedy kursant zapisuje się na zajęcia nauki pływania w trakcie trwania kursu
termin zapłaty za szkolenie wyznacza Organizator.
Wpłaty za kurs nauki pływania dokonuje się w formie gotówkowej w wyznaczonym terminie
lub w formie przelewu na rachunek:
70 1090 1942 0000 0001 2088 4035
Michał Marcinkowski, Ptaszków 13, 58-400 Kamienna Góra
Tytułem : nauka pływania + Imię i Nazwisko uczestnika.

W przypadku braku wpłaty w podanym terminie uczestnik jest wykreślany z listy.
§7
Uczestnikowi przysługuje możliwość odrobienia 2 zajęć grupowych w semestrze po
wcześniejszym odwołaniu zajęć na co najmniej 3h przed rozpoczęciem zajęć
telefonicznie : +48 661 953 766 lub +48 691 879 183, mailowo: info@emskisport.pl
Organizator nie zwraca kosztów za nieobecność uczestnika na zajęciach.
Obecności nie zgłoszone w terminie lub zgłoszone po terminie nie będzie można odrobić.
§8
Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie wizerunku uczestnika w celu
publikacji na stronie internetowej: https://emskisport.pl/, www.facebook.com/emskisport,
https://www.instagram.com/emskisport_michal_marcinkowski/
§9
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie pływalni.
§10
Opłata za kurs jest jednoznaczna z zapoznaniem i akceptacją regulaminu