RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach.
I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest eMski Sport Michał Marcinkowski z siedzibą
58- 400 Kamienna Góra, Ptaszków 13 o numerze NIP 6141613802
Dane kontaktowe:
Adres e-mail: info@emskisport.pl
Telefon: +48 661 953 766
II. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie
uzasadnionych celach:
a. Zawieranie i realizacja umowy, w tym: kontaktowanie się z Panią/Panem w zakresie
świadczonych usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
b. Obsługa reklamacji i innych roszczeń
c. Kontaktowanie się z Panią/Panem w celach marketingowych poprzez adres e- mail oraz telefon
w tym: wysyłanie aktualnych ofert, w celu wysłania informacji na temat zajęć wykonywanych
w ramach prowadzonej przez nas działalności
d. Przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w tym: windykacja należności
oraz prowadzenie postępowań sądowych
e. Przetwarzanie danych osobowych w celach prowadzenia ksiąg rachunkowych, archiwizacji
oraz rozliczalności
III. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy.
IV. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe przez okres zawarcia umowy, a także po
tym czasie przez okres niezbędny do wykonywania obowiązku archiwizacyjnego. Ustawa z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
V. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści podanych danych i prawo do przenoszenia danych oraz
prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania i prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a w przypadku
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych – prawo do jej wycofania. Przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VI. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
profilowaniu.
VII. Odbiorcami danych osobowych, czyli podmiotami, które w świetle prawa mogą uzyskać dostęp do
Pani/Pana danych osobowych są lub będą: podmioty świadczące firmie eMski Sport usługi księgowe,
prawne oraz strony postępowania administracyjnego.